Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Voor alle - ook toekomstige - leveringen prestaties (hier navolgend enkel als leveringen omschreven) gelden uitsluitend de hierna volgende voorwaarden, voor zover schriftelijk geen andere afspraken hieromtrent zijn overeengekomen.
1.2 Condities van de klanten van de verkoper gelden enkel, wanneer de verkoper u schriftelijk bevestigd heeft.

2. Offerte

2.1 Alle offerten en prijslijsten zijn vrijblijvend
2.2 Contracten zijn pas door schriftelijke bevestiging of levering van de verkoper bindend. Mondelinge bestellingen en afspraken, ook met de handelaar en medewerkers van de buitendienst, moeten schriftelijk bevestigd worden door de verkoper.
2.3 De bij de offerte horende afbeeldingen, tekeningen, kleur, gewicht en afmetingen geven enkel "bij benaderingswaarden" aan, voor zover die niet uitdrukkelijk als bindend zijn geformuleerd.

3. Kredietwaardigheid

3.1 Bij opname van een bestelling wordt de kredietwaardigheid van de koper nagegaan
3.2 Is deze garantie bij afsluiten van het contract niet gegeven of vervalt die erna, dan kan de verkoper het contract annuleren of directe betaling vragen en weliswaar ook dan wanneer een wissel uitgeschreven zou worden.
3.3 Ontbrekende kredietwaardigheid kan onder andere in rekening gebracht worden wanneer de koper met de betaling van een vorige levering in vertraging is.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van de verkoper zijn altijd exclusief BTW
4.2 Bij leveringstermijnen van meer als 2 maanden is het de verkoper toegestaan, de overeengekomen prijs passend te verhogen of te verlagen, voor zover na de contractafsluiting significante veranderingen van hoeveelheid, materiaal, energie of grondstoffen opgetreden zijn en dat de verkoper deze veranderingen niet kan voorzien. 

5. Levering, leveringstermijn

5.1 De leveringstermijn vangt aan met de toegang tot opdrachtbevestiging, echter niet vooraleer alle details voor de uit te voeren bestelling en technische vragen zoals in ontvangstname van een overeengekomen vooruitbetaling.
5.2 De levering wordt onder voorbehoud van een rechtsgeldig en correct contract aangeleverd door onze toeleverancier
5.3 Onvoorziene, onvermijdbare en deze door de verkoper niet in te schatten gebeurtenissen (bv. geweldplegingen, stakingen, wegversperringen, productiestoornissen, moeilijkheden in materiaal- en energietoelevering, transportvertragingen, tekort aan arbeidskrachten, energie- of grondstoffen, maatregelen van de overheid als moeilijkheden bij het bekomen van vergunningen, meerbepaald import- en exportlicenties) kunnen de leveringstermijnen verlengen met de duur van de storing en zijn nasleep. Deze geldt ook bij eventuele hindernissen bij een of andere toeleverancier van de verkoper of tijdens een bestaande vertraging is voorgevallen. Is deze storing niet van voorbijgaande aard, dan zijn beide partijen gerechtigd het contract te ontbinden. Schadeloosstellingsaanspraken zijn in voornoemde gevallen uitgesloten.
5.4 Bij een mogelijke leveringsvertraging, voor zover die niet voorvloeit uit opzet of grove nalatigheid is de aanpsrakelijkheid van de verkoper in geval van een kleine nalatigheid op 0,5% per volledige week vertraging, in totaal echter begrenst tot max. 5% van het netto facturatiebedrag van het vertraagde deel van de aanlevering. De schadeloosstellingsaansprakelijkheid in plaats van de uitbetaling volgens art. 11 is daardoor niet aangetast. De koper informeert de verkoper ten laatste bij de contractafsluiting over eventuele contractuele boetes die kunnen gelden bij de te late aflevering van de goederen.

6. Verpakking

Verpakkingsmateriaal aanvaardt de verkoper op zijn uitbatingslocatie, binnen de gebruikelijke openingsuren. De koper draagt de kosten voor terugzenden en de afvoer. De verpakking moet zuiver zijn, vrij van vreemde stoffen en naar type gesorteerd zijn.

7. Verzending, risico-overdracht, deellevering

7.1 Het verzenden zelf, tenzij niets anders is overeengekomen, is voor rekening van de koper
7.2 Overdracht van risico vangt al aan met het klaarmaken van uw bestelling tot verzending, zelfs ook wanneer een kosteloze levering overeengekomen is. De verkoper is niet verplicht een transportverzekering af te sluiten.
7.3 Deelleveringen zijn toegelaten, voor zover de koper daar billijk in is en worden afzonderlijk gefactureerd.

8. Betaling

8.1 De facturen worden, voor zover niet anders afgesproken is, binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrok, betaald.
8.2 Betalingen zijn enkel effectief uitgevoerd en aanvaard, indien de verkoper op zijn bankrekening vrij over het bedrag kan beschikken.
8.3 Raakt een koper in vertraging van een betaling, worden zijn overeengekomen betalingsverplichtingen contractueel afgesloten met de verkoper, ook deze die voor een wissel gegeven zijn nietig.
8.4 Wordt het betalingsschema (30 dagen) overschreden, kan er rente aangerekend worden op vervallen facturen in hoogte van 8% op het basisbedrag, met een minimum van 10% van het basisbedrag. Eventuele verdere aanspraken blijven mogelijk.
8.5 Cheques en wissels worden enkel na voorafgaande overeenkomst als betaalmiddel aangenomen. Bankkosten worden afzonderlijke aangerekend en zijn zonder aftrok onmiddellijk te betalen.
8.6 Een instandhouding of achterhoudingsrecht van de koper bestaat enkel voor onbetwiste of rechtsgeldige vastgestelde eisen.

9. Eigendomvoorbehoud

9.1 De eigendom van de geleverde producten blijft voorbehouden; het gaat over naar de koper wanneer hij zijn gezamenlijke verbintenissen aangaande de verkoopsovereenkomst, ook via een mogelijke rekening courant als wissel en chequebetalingen, voldaan heeft.
9.2 De producten onder voorbehoud moeten apart gestockeerd worden, zorgzaam behandelt en in goede staat te behouden, als eigendom van de verkoper aan te merken en op eigen kosten tegen verlies of beschadiging toereikend in zijn nieuwwaarde te verrekenen. De verzekeringspolis en betalingsbewijs van de premie zijn op vraag van de verkoper voor te leggen. Aanspraken voortvloeiend uit de verzekeringspolis draagt de koper af aan de verkoper. Van zodra het eigendomsrecht overgaat naar de koper, vervalt deze overdracht.
9.3 De nodige behandeling van de voorbehouden producten wordt door de koper altijd met voorrang uitgevoerd ten gunste van de verkoper, zonder de verkoper daartoe te verplichten. Bij mengeling of verbinding met andere producten verwerft de verkoper mede-eigenaarschap van het nieuwe product in verhouding tot de factuurwaarde van de voorbehoudsproducten ten opzichte van  de andere materialen.
9.4 De koper heeft het recht de voorbehoudsproducten of het nieuwe eindproduct in ordentelijke handelswijze verder te verkopen. Uiteraard moet hij eerst alle vorderingen voor de 100% eerst afdragen aan de verkoper, die hij uit de verdere verkoop of verder gebruik als meerwaarde ontstaan zijn.
9.5 De koper heeft het recht, de aan de verkoper af te dragen vorderingen in te houden, zolang hij zijn betalingsverplichtingen uit de overeengekomen opbrengst nakomt.
9.6 Komt de koper zijn betalingsverplichtingen niet meer na, kan de verkoper de bevoegdheid verder te verkopen en verder gebruik herroepen en vragen dat de koper aan de verkoper de af te dragen vorderingen en schulden bekend maakt: dit om de inning van alle vereiste aangiften mogelijk te maken en de daarbijhorende documenten overhandigd en zijn schuldenaars die afbetaling meedeelt. In de terugname van de voorbehoudproducten ligt geen beëindiging van contract. Verklaart de verkoper de beëindiging, dan heeft hij de vrije hand om te handelen.
9.7 Een derde eisende partij op de voorbehoudproducten is onmiddellijk aan de verkoper mee te delen. Kosten, om de afweer van een derde partij mogelijk te maken, worden door de koper overgenomen voor zover die niet bij de derde kunnen gehaald worden.
9.8 Overstijgt de waarde van de zekerheden de eisen van de verkoper met meer dan 10%, kan hij op vraag van de koper, de keuze van zekerheden vrij bepalen.

10 Aansprakelijkheid voor gebreken

10.1 Gebreken moeten op de verkoper meegedeeld worden ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen, bij verborgen gebreken ten laatste 3 dagen na het ontdekken ervan en schriftelijk aan te melden. Worden deze termijnen overschreden, dan vervallen alle aanspraken en rechten aangaande aansprakelijkheid betreffende dit gebrek.
10.2 De schending van de rechten van derden die een gebrek aantonen, kan enkel als deze beschermrechten in Bondsrepubliek Duitsland bestaan.
10.3 Bij gerechtvaardigde kritiek heeft de verkoper de keuze een vervanglevering te voorzien of de producten te verbeteren. Zou deze tussenkomsten mislukken, onterecht geweigerd of vertraagd worden, kan de koper na vruchteloze pogingen een deal te sluiten een herinnering van prijs vragen of - bij grote gebreken - het contract ontbinden en waar maatstaf rubriek 11 schadeloosstelling in plaats van prestaties, producten vragen. Kosten voor nalevering, die daardoor ontstaan, die de gekochte producten naar een ander adres dan het oorspronkelijke eerste leveringsadres van de koper worden niet overgenomen.
10.4 Voor zover dit gebrek door een wezenlijk extreem gebeuren ontstaan is, heeft de verkoper het recht, zijn aansprakelijkheid tenminste tot het einde van de procedure zijn aansrpakelijkheid van gebrek en rechten te vrijwaren. Zo kan hij zijn recht halen bij de leverancier van de externe fout en pas dan als de slotsom van de afgedragen aanspraak of recht mislukt of van uit bepaalde redenen niet kan doorgegaan worden. In dit geval heeft de koper terug de rechten als in artikel
10.5 De verjaringstermijn bedraagt 12 maand van risico-overgang, voor zover de verkoper niet aansprakelijk is voor lichamelijke schade, zijn plichten niet opzettelijk of door grove nalatigheid overtreedt, het gebrek listig verzwijgt of in zoverre een daarover uitgaande garantie overgenomen had of dringend een langere wettelijke termijn voorzien is.

11. Algemene aansprakelijkheid

11.1 Schadevergoedingsaansprakelijkheid - gelijk welke aard - tegen de verkoper zijn uitgesloten wanneer zijn wettelijke vertegenwoordiger of schulddelgingsbeheerder de schade door eenvoudige onachtzaamheid veroorzaakt hebben. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt terug bij lichamelijke schade, noch bij de overname van een contractuele verplichtingen, welke de vervulling van het contractuele doel..... Daarbij is de aansprakelijkheid van de verkoper toch in omvang van garantie.....
11.2 Vervangingsplicht bij een schadegeval verjaart na één jaar nadat de koper kennis heeft van de schade en zijn vervangingsplicht verxworven heeft of zonder grove nalatigheid zou bekomen hebben. Produktaansprakelijkheid wegens lichamelijke schade en wegens onvolkomenheden komen hiervoor niet in aanmerking.

12.  Handelingsplaats

Handelingsplaats is Gutenburg/ 79761  Waldshut-Tiengen.

13.  Bevoegde rechtbank, rechtspraak

13.1 Duitse recht is geldig. De UN overeenkomsten betreffende verdragen over internationale goederenkoop van 11-04-1980  zijn uitgesloten.
13.2 Bevoegde rechtbank is in Waldshut-Tiengen.